Comments are closed

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo !

               Dyrektor  Publicznego Przedszkola Nr 19 im. Kubusia Puchatka informuje, że  działalność stacjonarna przedszkola w dniach

od 29 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 zostaje  ograniczona.

Ograniczenie to  polega  na prowadzeniu zajęć z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w sposób określony przez dyrektora przedszkola.

Zajęcia stacjonarne w przedszkolu będą  organizowane (zgodnie z treścią  rozporządzenia  Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 ( Dz.U. z 2021 , poz. 561)  dla rodziców dzieci:

1.posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2.rodziców dzieci, którzy:

  1. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  2. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  1. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  2. e) wykonują działania ratownicze,
  3. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i 2369),
  4. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  5. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 iart.69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  6. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  7. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  8. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Komentowanie jest wyłączone.