Regulamin przedszkola

Podstawowe zasady...

Przedszkole jest placówką
wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczną.

yay-529339Do zadań przedszkola należy:

 1. Wszechstronne wychowanie i przygotowanie dziecka do podjęcia nauki.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziców.
 3. Realizowanie minimum programowego wychowania przedszkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Kierowanie w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej dobrem dziecka, troska o jego zdrowie, a także szanowanie godności osobistej.
 6. Przeprowadzanie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 7. Zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.


Do obowiązków rodziców należy:

 1. Terminowe wnoszenie opłat za usługi świadczone przez przedszkole.
 2. Śledzenie informacji i komunikatów umieszczanych w przedszkolnym kąciku dla rodziców.
 3. Przestrzeganie rozkładu dnia w przedszkolu i zarządzeń dyrektora.
 4. Dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka.
 5. Zgłaszanie powodu dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu.
 6. Informowanie przedszkola o zachorowaniu na chorobę zakaźna.


Uprawnienia rodziców do:

 1. Zgłaszania uwag oraz propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola nauczycielce lub dyrekcji przedszkola.
 2. Uzyskania pełnej informacji o zachowaniu się dziecka w przedszkolu.
 3. Poznania warunków w jakich przebywa ich dziecko oraz uczestniczy w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych organizowanych przez nauczycielkę.
 4. Decydowania o wyborze nauczyciela dla swojego dziecka.
 5. Odwołania się w sprawach spornych do organu prowadzącego przedszkole lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.