Statut Miejskiego Przedszkola Nr 19 obowiązuje od 01.09.2021 r.

 

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej

nr 7/2022 z dnia 30.08.2022 r.

ANEKS NR 1

do Statutu Miejskiego Przedszkola nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze

 

na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r., w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. z 2022 r. poz. 1903)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 1594)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r., w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1610)

 

 

§1

 

W Statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. W rozdziale 4 (Organizacja przedszkola) w 19 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:                      
 1.  W sytuacjach określonych odrębnymi przepisami liczba dzieci w oddziale przedszkolnym może przekraczać 25.
 2. W 22 dodaje się ust.14-28 w brzmieniu:
 1. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się w razie wystąpienia:

          1.zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych

         2.temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci;

          3.zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;

         4.innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci.

 

 1. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 14, na okres powyżej 2 dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor:

               1. określa procedury funkcjonowania przedszkola i postępowanie jego pracowników w okresie zawieszenia zajęć są one odrębnymi dokumentami;

           2. koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami i dziećmi, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci;

           3. przekazuje rodzicom, dzieciom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań, w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania oraz zajęć wczesnego wspomagania.

          4. ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć,

          5. ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których dzieci i rodzice mogą korzystać,

          6. ustala z radą pedagogiczną, potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz w razie potrzeby modyfikuje ten zestaw;

         7. w przypadku modyfikacji programu, dyrektor informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o jego zmianie.

 1. W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:

          1. komunikatory, poczta elektroniczna, grupy społecznościowe, strona internetowa, kontakt telefoniczny,

          2. inne niż wskazane w pkt 1, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:                                  
 •    1.równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
 •    2. zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
 •    3. możliwości psychofizycznych dzieci.
 1. Przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez:
 •   1. łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia:
 •            a) przekazywanie rodzicom kart pracy do wydruku lub wydrukowanych kart pracy;
 •            b) propozycji zabaw z dzieckiem, z użyciem przedmiotów i materiałów plastycznych dostępnych w domu;
 •            c) przesyłanie linków do filmów edukacyjnych, multimedialnych książeczek i gier edukacyjnych;
 •  2. materiały, o których mowa w ust. 19 pkt. 1 dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
 1. Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nauczyciele przedszkola informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

20a. Jeżeli rodzice dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon komórkowy rodzica informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest:
 •    1. przesłanie przez rodziców zdjęć lub filmów z wykonanych przez dzieci zadań;
 •    2. odbieranie wiadomości;
 •    3. wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania.

21a. Potwierdzenie uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności rodziców dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do realizacji zadań.

21b. W przypadku rodziców dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela.

 1. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje telefonicznie lub innej dopuszczalnej formie, regularnie i terminowo, z zachowaniem poufności.
 2. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.
 3. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności, nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.
 4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie danego przedszkola, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, może zorganizować dla dziecka, o którym mowa w ust. 24-25 zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący, przedszkola.
 5. W czasie zawieszenia zajęć, inni niż pedagogiczni pracownicy przedszkola:
 1. W czasie zawieszenia zajęć, inni niż pedagogiczni pracownicy przedszkola:
 1. a) udzielają wsparcia nauczycielom w realizacji zadań;
 2. b) dbają o obiekt, zgodnie z ustaleniami dyrektora przedszkola.

28.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3.W rozdziale 7 (Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola. Prawa i obowiązki) w 29 ust 9. dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:

 7) Nauczyciel, w ramach swoich zajęć i czynności jest obowiązany do dostępności w przedszkolu, w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć- w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.

8) W ramach godziny dostępności, odpowiednio do potrzeb, nauczyciel prowadzi konsultacje dla rodziców.

4.W rozdziale 7 (Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola. Prawa i obowiązki) w § 29 dodaje się ust 2a,2b,2c. w brzmieniu:

2a. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

 • 1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
 •     a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola realizacji działań, w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 •     b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 •     c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci;
 •     d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
 • 2.współpraca z zespołem, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • 3.wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
 1.     a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 2.     b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem;
 3.     c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych;
 4.     d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

4) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom;

5) współpraca z innymi podmiotami, w zależności od potrzeb;

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola

2b. Do zadań terapeuty pedagogicznego w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

 1.    a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 2.    b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2c. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Aneks obowiązuje od dnia 1 września 2022 r.

 

 

 

Statut Miejskiego Przedszkola nr 19 im. Kubusia Puchatka, w Jeleniej Górze, obowiązujący od 01.09.2021 r.

 

Postanowienia Ogólne:

 

Statut przedszkola, to wewnętrzny akt prawny, który zapewnia realizację celów i zadań nałożonych na przedszkole przez:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U.z 2019 r., poz 502)
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz.283) 

Niniejsze przepisy określają zadania placówki oraz podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola, a także zasady współdziałania między nimi.

Statut przedszkola obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: wychowanków, rodziców, nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych. Określają to przepisy, regulujące wewnętrzne prawa i obowiązki obowiązujące w przedszkolu, uznane przez radę pedagogiczną i radę rodziców za konieczne, a także przepisy określone w Ustawie o Systemie Oświaty, Ustawy Prawo Oświatowe

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 §1

 1. Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka, zwane dalej Przedszkolem, ma siedzibę w Jeleniej Górze, ul. Kurpińskiego 2.
 2. Nazwa przedszkola: Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka.
 3. Przedszkole posługuje się pieczątką o treści:
  Miejskie Przedszkole nr 19
  Kubusia Puchatka
  58-506 Jelenia Góra
  Kurpińskiego 2 tel. 756472418
  NIP 611-270-60-33, REGON 021408650.

 

 §2

 1. Przedszkole jest placówką publiczną.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto  Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58
 3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
 4. Przedszkole działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy Prawo Oświatowe oraz niniejszego statutu.

 

Rozdział 2

 

Cele i zadania przedszkola

§3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wzmocnione i uzupełnione zadaniami profilaktycznymi.
 2. Zadaniem Przedszkola jest zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do nauki w szkole podstawowej.
 3. Przedszkole wspiera twórczą aktywność dziecka poprzez zabawę.
 4. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą i przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
 5. Przedszkole współpracuje ze specjalistami, świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 6. Przedszkole zapewnia, we współpracy z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną, dzieciom i ich rodzicom, opiekę i pomoc psychologa, pedagoga i logopedy.
 7. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zgodnie z przepisami oraz procedurą w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Przedszkole zapewnia dzieciom z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizację indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego.
  1) Program zawiera zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
  2) Program opracowuje zespół nauczycieli i specjalistów według obowiązującej procedury.
  3) Zajęcia specjalistyczne organizowane są ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 1. Przedszkole dba o rozwój wszechstronnych uzdolnień i zainteresowań wychowanków.
 2. Przedszkole umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, zgodnie z wolą rodziców.
 3. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach innych państw, korzystają z wychowania przedszkolnego na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Przedszkole stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich,
  w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
 5. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji, zawarty jest w miesięcznych planach pracy, poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu

§4

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć w Przedszkolu, oraz
  w czasie zajęć poza budynkiem Przedszkola.
 2. Za opiekę nad dziećmi odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Przedszkola, szczególnie nauczyciele przydzieleni do danego oddziału. Nauczyciel jest zobowiązany:
  1) przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i p.poż., odbywać wymagane szkolenia,
  2) sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu przed rozpoczęciem tych zajęć,
  3) niezwłoczne przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie pojawi się lub ujawni w trakcie zajęć,
  4) udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby,
  5) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych,
  6) przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 1. Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola

§5

 1. Za bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nie upoważnione.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni, osobiście przekazać nauczycielce grupy do której uczęszcza dziecko lub nauczycielce dyżurującej.
 3. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, uczęszczających do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, wypełniają deklarację, zawierającą listę osób, upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
 4. W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność odbioru dziecka przez osobę nie wymienioną w upoważnieniu, rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, składają jednorazowe upoważnienie, z datą aktualną na dany dzień.
 5. Osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, dzieci nie będą wydawane. W takim wypadku wychowawca dziecka ma obowiązek zawiadomić odpowiednie służby.
 6. W przypadku gdy jeden z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej lub została ona ograniczona, rodzic, któremu powierzono władzę nad dzieckiem zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi przedszkola stosowne dokumenty.
 7. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, nauczyciel powinien skontaktować się telefonicznie z rodzicem (prawnym opiekunem) lub osobami upoważnionymi. 

 

 

Rozdział 3

 

Organy Przedszkola oraz ich kompetencje

§6

Organami Przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

 

§7

Przedszkolem kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola, przewodniczącym rady pedagogicznej.

 

§8

 1. Dyrektor Przedszkola jest Pracodawcą, w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w przedszkolu.
 2. Nauczyciele zatrudnieni są w Przedszkolu, na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.

 

§9

Do zadań ogólnych dyrektora należy w szczególności:

 1. Dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom przedszkola.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
 3. Realizacja zadań, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących placówkę.
 4. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonalenia zawodowego.
 5. Zapewnienie w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
 6. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki.
 7. Współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

 

§10

Do zadań dyrektora, jako przewodniczącego rady pedagogicznej należy:

 1. Prowadzenie i przygotowanie zebrania rady pedagogicznej oraz zawiadamianie wszystkich jej członków, o terminie i porządku, zgodnie z regulaminem rady;
 2. Przedstawiania radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków, wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki;
 3. Wstrzymanie wykonania uchwał, niezgodnych z przepisami prawa, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 

§11

Dyrektor współpracuje z innymi organami przedszkola.

 1. Dyrektor przedszkola, w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z radą rodziców i radą pedagogiczną;
 2. Powstanie rady rodziców organizuje dyrektor przedszkola z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców;
 3. W posiedzeniach rady rodziców, dyrektor może uczestniczyć z głosem doradczym.

 

§12

Zadania dyrektora związane z organizacją przedszkola.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole, do dnia 30 kwietnia danego roku.
 2. Dyrektor odpowiedzialny jest za wykonanie obowiązków, związanych z systemem informacji oświatowej.
 3. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, może tworzyć dodatkowe stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
 4. Dyrektor dopuszcza do użytku w przedszkolu programy nauczania i włącza je do przedszkolnego zestawu programów.
 5. Dyrektor może ustalać zajęcia, w których, ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, uczestniczą nauczyciele i specjaliści.
 6. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń, wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 7. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, organizowanych przez przedszkole, poza obiektami placówki.
 8. Jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa, co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektu, należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
 9. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony.
 10. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez zagranicznych wyraża dyrektor, po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 11. Przy organizacji wycieczek, dyrektor wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy, spośród pracowników pedagogicznych, o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z obowiązującym regulaminem i procedurą organizacji wycieczek.

 

§13

Zadania dyrektora związane z dokumentacją.

 1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednich dokumentów, zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 

§14

Rada pedagogiczna, to organ współzarządzający przedszkolem. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola. Kompetencje stanowiące i opiniujące oraz zadania rady pedagogicznej wynikają z ustawy prawo oświatowe, rozporządzeń wykonawczych i z regulaminu rady pedagogicznej.

Rada pedagogiczna:

 1. przygotowanie projektu statutu lub jego zmian;
 2. zatwierdza plany pracy, po zaopiniowaniu ich, przez radę rodziców;
 3. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych
  w przedszkolu, po zaopiniowaniu projektu przez radę rodziców;
 4. ustala sposób wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  w celu doskonalenia pracy placówki;
 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
 6. podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola;
 7. występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela, ze stanowiska dyrektora lub
  z innego stanowiska kierowniczego;
 8. opiniuje wnioski dyrektora dotyczące odznaczeń i wyróżnień;
 9. wyłania przedstawiciela do komisji konkursowej, w celu przeprowadzenia konkursu, na stanowisko dyrektora przedszkola;
 10. rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw przedszkola;
 11. powierza funkcję protokolanta osobie wybranej spośród członków rady. Protokoły rady mogą być prowadzone w wersji elektronicznej;
 12. obraduje w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym;
 13. posiedzenie rady pedagogicznej, poza terminami ustalonymi w harmonogramie, zwołuje przewodniczący rady, powiadamiając członków rady, co najmniej 7 dni przed terminem spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez przestrzegania 7-dniowego terminu. Zawiadomienie o terminie posiedzenia rady musi być podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń;
 14. uchwały rady pedagogicznej, podejmowane są zwykłą większością głosów,
  w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych, a także na wniosek formalny, przegłosowany przez członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym;
 15. członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach rad pedagogicznych. O nieobecności na zebraniu, członek rady zobowiązany jest powiadomić przewodniczącego i przedstawić odpowiednie usprawiedliwienie;
 16. uchwały podjęte przez radę pedagogiczną obowiązują wszystkich członków rady, niezależnie od ich indywidualnych opinii.

 

§15

 1. Rada rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców wychowanków.
 2. Kompetencje rady rodziców wynikają z Ustawy Prawo Oświatowe oraz rozporządzeń wykonawczych do Ustawy.
 3. Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Przedszkolu.
 4. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.
 5. Wybory do rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 6. Kadencja rady trwa rok.
 7. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady.
 8. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym.
 9. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 10. Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
 11. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego,
  w czasie jego nieobecności.
 12. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację i protokołowanie jej posiedzeń.
 13. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.
 14. Posiedzenia rady odbywają się w terminach, ustalonych w rocznym harmonogramie.
 15. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia rady, zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
 16. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej.
 17. Posiedzenia rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 18. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgoda lub na wniosek rady.
 19. Posiedzenia rady są protokołowane.
 20. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 21. Opinie rady wydawane są w takim samym trybie, jak uchwały.
 22. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową placówki.
 23. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie rada w preliminarzu budżetowym.
 24. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje rada, poprzez upoważnione osoby.
 25. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.
 26. Opiniuje projekt planu finansowego, składanego przez dyrektora przedszkola.
 27. Przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru, przedstawione przez dyrektora.

 

§16

  Organy przedszkola są zobowiązane do współpracy, do dbania o dobry klimat w przedszkolu, do współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków rozwoju wychowanków.

 

§17

  Dyrektor zobowiązany jest do organizowania, co najmniej dwa razy w roku, spotkań rady pedagogicznej z radą rodziców. Celem spotkań jest omówienie wszystkich, istotnych problemów funkcjonowania przedszkola.

 

§18

Spory między organami Przedszkola rozstrzygane są w drodze negocjacji, pomiędzy dyrektorem Przedszkola i trzyosobowym zespołem, wybranym przez radę rodziców, spośród jej członków i trzyosobowym zespołem wybranym przez radę pedagogiczną, spośród jej członków.

 

Rozdział 4.

 

Organizacja Przedszkola

 

§19

 1. Podstawą jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział. W oddziale zgrupowane są dzieci w zbliżonym wieku.
 2. Liczba oddziałów jest ustalana corocznie w arkuszu organizacyjnym Przedszkola.
 3. Liczba wychowanków w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25.

 

§20

1) Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest poprzez realizacje podstawy programowej oraz na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora Przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

2) Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

3) W Przedszkolu prowadzone są zajęcia religii, organizowane na wniosek rodziców. Zajęcia te są nieodpłatne.

4) W ramach realizacji podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego realizowane są różnorodne działania przygotowujące do posługiwania się językiem angielskim.

5) Dokumentacja zajęć prowadzonych w Przedszkolu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) Rada pedagogiczna Przedszkola przygotowuje corocznie wykaz imprez oraz uroczystości organizowanych w Przedszkolu.

 

§21

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola, opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ prowadzący, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora, na wniosek rady pedagogicznej, po uwzględnieniu oczekiwań rodziców.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel opiekujący się danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, wraz z tematami poszczególnych zajęć. Rozkład dnia uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci.
 4. Liczba oddziałów uzależniona jest od możliwości lokalowych przedszkola, potrzeb środowiska lokalnego i zatwierdzona w arkuszu organizacyjnym.
 5. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego, z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci.
 6. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 

§22

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i podanych do wiadomości rodziców.
 2. Przedszkole działa codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 600- 1700.
 3. Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący , nie krótszym niż pięć godzin dziennie.
 4. W czasie przerw w pracy przedszkola, dzieci mają zapewnioną opiekę w innych, dyżurujących placówkach, ustalonych przez organ prowadzący.
 5. Dyrektor Przedszkola może zmniejszyć liczbę oddziałów w okresie ferii zimowych, w miesiącach wakacyjnych oraz w dniach o niskiej frekwencji dzieci.
 6. W godzinach 600-800 oraz 1500-1700 dzieci przebywają w grupach łączonych.
 7. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu, określa organ prowadzący. Rodzice wychowanków, otrzymują te zasady do wiadomości w formie umowy
  i swoim podpisem, poświadczają zgodę na ich przestrzeganie.
 8. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa Rada Gminy.
 9. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
 10. Wysokość stawki żywieniowej ustalana jest przez dyrektora Przedszkola po przeprowadzeniu kalkulacji poniesionych kosztów.
 11. Rodzice obowiązani są do dokonywania opłat za przedszkole, w terminie do 10 każdego miesiąca z góry, za dany miesiąc na wskazany przez Przedszkole numer bankowy.
 12. Rodzice wychowanków, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej, mogą skorzystać z pomocy MOPS.
 13. Szczegółowe kryteria i zasady ubiegania się o zwolnienia z opłat, za pobyt dziecka w przedszkolu, zapisane są w Zarządzeniu Prezydenta Miasta – dotyczącym zasad zwalniania z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

Rozdział 5.

 

Wychowankowie przedszkola

Prawa i obowiązki

 

§23

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola, może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, które ukończyło 2,5 roku. Przyjęcie dziecka, uzależnione jest od stopnia jego gotowości do pobytu w przedszkolu i od sytuacji rodzinnej.
 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może być odroczone, nie dłużej niż o jeden rok.
 5. Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat

 

§24

 1. Nabór do Przedszkola prowadzony jest przez elektroniczny system rekrutacji. Dokładny termin rekrutacji podawany jest do wiadomości corocznie, przez organ prowadzący.
 2. Przedszkole prowadzi rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę pełnej dostępności, według regulaminu ustalonego przez organ prowadzący.
 3. Pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkola mają dzieci, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Dyrektor Przedszkola zawiadamia na piśmie, rodziców dziecka o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, do dnia 30 kwietnia roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja.
 5. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadza się wówczas, gdy Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 6. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, przekracza liczbę miejsc, dyrektor w porozumieniu z radą rodziców powołuje Komisję ds. Rekrutacji. Komisja ustala zasady i kryteria rekrutacji.

 

§25

 1. Wychowankowie mają prawa, wynikające w szczególności z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.
 2. Wychowankowie Przedszkola mają prawo do:
  1) szacunku, życzliwości i sympatii, ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,
  2) bezpiecznych warunków pobytu w Przedszkolu, zaspokajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,
  3) interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienie,
  4) wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach,
  5) swobody wyboru, w miarę możliwości organizacyjnych, co najmniej kilku zajęć tygodniowo.

Wychowankowie mają obowiązek:

1) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,

2) aktywnego udziału w zajęciach,

3) starania się, oczywiście w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się,

4) przestrzegania, w miarę możliwości, czystości,

5) szanowania zabawek i odkładania ich na miejsce.

Dyrektor, w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej, może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, w przypadku:

1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

2) gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innym dzieciom lub uniemożliwia pracę personelowi pedagogicznemu,

3) zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania, opieki i kształcenia w grupie przedszkolnej.

 

Rozdział 6.

 

Rodzice

Prawa i obowiązki

 

§26

 1. Rodzice mają prawo do:
  1) uznania ich prymatu, jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
  2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania ich dzieci, za udostępnienie informacji Przedszkole nie pobiera opłat.
  3) rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka,
  4) wsparcia ze strony nauczycieli Przedszkola, w razie problemów wychowawczych,
  5) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Przedszkola.
  6) wystąpienia z wnioskiem do dyrektora Przedszkola o zezwolenie spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
 2. Rodzice mają obowiązek:
  1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,
  2) starać się wzmacniać wysiłki Przedszkola, ukierunkowane na wszechstronny rozwój wychowanków,
  3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka,
  4) angażowania się, jako partnerzy, w działania Przedszkola, aktywnego udziału w wyborach i współdziałaniu w Radzie Rodziców,
  5) informowania nauczycieli i dyrektora o sprawach, mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
  6) przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe
  7) uczestniczyć w zebraniach grupowych, zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych konsultacjach i rozmowach indywidualnych z dyrektorem i nauczycielami
  8) przestrzegać niniejszego statutu.

 

Formy współdziałania z rodzicami

§27

 1. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez różnorodne formy pracy:
  1) zebrania ogólne, nie rzadziej niż raz w roku;
  2) zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż dwa razy w roku;
  3) konsultacje indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, specjalistami w zależności od potrzeb rodziców i nauczyciela;
  4) uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola;
  5) pogadanki, zajęcia warsztatowe; zajęcia otwarte, wycieczki;
  6) tablice informacyjne, wystawa prac dzieci,
  7) informacje umieszczone na stronie internetowej, korespondencja mailowa;
  8) zajęcia adaptacyjne w czerwcu dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

 

Rozdział 7.

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

Prawa i obowiązki

 

§28

W przedszkolu utworzone jest stanowisko zastępcy dyrektora. Powołania i odwołania z-cy dyrektora dokonuje dyrektor przedszkola, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i organu prowadzącego.

Zastępca dyrektora wykonuje zadania, zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy dyrektorem a nim:

 1. współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników;
 3. wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola;
 4. dysponuje środkami finansowymi przedszkola w przypadku nieobecności dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie;
 5. reprezentuje placówkę na zewnątrz, w przypadku nieobecności dyrektora.

 

§29

 1. Dyrektor powierza opiekę nad oddziałem jednemu lub dwóm nauczycielom, którzy pełnią rolę wychowawców oddziału.
 2. Dyrektor może zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, nauczyciela wspomagającego; w celu współorganizowania kształcenia specjalnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Nauczyciel wychowawca, w miarę możliwości, opiekuje się danym oddziałem przez cały czas uczęszczania dziecka do przedszkola.
 4. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy dbałość o właściwe zachowanie wychowanków, o przekazanie im norm i zasad postępowania, przestrzeganie praw dziecka, wspieranie wychowanków w uczeniu się i aktywnym uczestniczeniu
  w zajęciach, rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci.
 5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do bliskiej współpracy z rodzicami wychowanków i z innymi nauczycielami, pracującymi w Przedszkolu.
 6. Do każdej grupy przydzielony jest jeden pracownik obsługi, który wspomaga nauczyciela, w zadaniach związanych z opieką i bezpieczeństwem dzieci.
 7. Każdy pracownik przedszkola, zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo dzieci, podczas zajęć na terenie placówki jak i poza nią.

 

Nauczyciele mają prawo do:
1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i wychowanków,
2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,
3) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego, swobody wyboru metody realizacji programu,
4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
6) korzystać w swojej pracy, z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

 

Nauczyciele mają obowiązek:
1) traktowania wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,
2) dbania o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w Przedszkolu i poza budynkiem Przedszkola,
3) prowadzić pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonym przez dyrektora, programem wychowania przedszkolnego,
4) współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
5) udzielania rodzicom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomagania ich w działalności wychowawczej,
6) udziału w zebraniach rady pedagogicznej Przedszkola.
7) planować własny rozwój zawodowy – systematycznie podnosić swoje kwalifikacje,
8) dbać o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o estetykę pomieszczeń,
9) eliminować przyczyny niepowodzeń dzieci,
10) współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną,
11) prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) prowadzić obserwację pedagogiczną udokumentowaną w ustalony sposób, zakończoną analizą oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
13) opracować w terminie do końca kwietnia roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” i przekazanie jej rodzicom,
14) prowadzić różnorodne formy współpracy i współdziałania z rodzicami, zgodnie z przyjętym rocznym harmonogramem i planem pracy lub częściej na wniosek rodziców,
15) realizować zalecenia dyrektora i osób kontrolujących.

 

§30

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 2. Podstawowym obowiązkiem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
 4. Woźna oraz pomoc nauczyciela ma prawo do:
  1) odpowiednio zorganizowanych warunków pracy, pozwalających na sumienne wypełnianie obowiązków,
  2) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
  3) do szacunku, ze strony osób dorosłych i wychowanków.
 5. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:
  1) pomoc nauczycielce przy przyjmowaniu dzieci do oddziału,
  2) wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych w zależności od potrzeby,
  3) pomoc nauczycielce w prowadzeniu zajęć wychowawczo-dydaktycznych,
  4) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie pobytu w placówce.
 6. Do obowiązków woźnej należy:
  1) znać i przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2) wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydanych w tym zakresie, poleceń i wskazówek przełożonych,
  3) niezwłocznie zgłosić dyrektorowi Przedszkola, o zauważonych nieprawidłowościach, mogących mieć wpływ na zagrożenie zdrowia lub życia dzieci lub innych osób znajdujących się w przedszkolu,
  4) współdziałać z dyrektorem przedszkola w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5) utrzymywać w czystości zgodnie z wymogami higieny, przydzielonych do sprzątania pomieszczeń,
  6) pomagać nauczycielce w czynnościach, związanych z ubieraniem i rozbieraniem dzieci, w wyjściach z dziećmi na spacery oraz pomoc dzieciom przy czynnościach fizjologicznych i samoobsługowych,
  7) wykonywać inne polecenia dyrektora, związane z organizacją pracy w przedszkolu.
 7. Pracownicy kuchni mają prawo do:
  1) odpowiednio zorganizowanych warunków pracy pozwalających na sumienne wypełnianie obowiązków,
  2) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
  3) do szacunku ze strony osób dorosłych i wychowanków,
  4) odzieży ochronnej, zgodnie z regulaminem pracy.
 8. Do obowiązków pracowników kuchni należy:
  1) znać i stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa, higieny pracy,
  2) brać udział w szkoleniach oraz poddawać się wymaganym egzaminom,
  3) niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola o zauważonych nieprawidłowościach, mogących mieć wpływ na zagrożenie zdrowia lub życia dzieci lub innych osób, znajdujących się w przedszkolu,
  4) współdziałać z dyrektorem przedszkola w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5) stosować się do zasad i instrukcji poprawnej praktyki higienicznej obowiązującej w przedszkolu, przy sporządzaniu posiłków oraz utrzymaniu pomieszczeń kuchennych oraz sprzętu kuchennego, w należytym stanie,
  6) wykonywać inne polecenia dyrektora, związane z organizacją pracy w przedszkolu.
 1. Dozorca – konserwator ma prawo do:
  1) odpowiednio zorganizowanych warunków pracy, pozwalających na sumienne wypełnianie obowiązków,
  2) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
  3) do szacunku ze strony osób dorosłych i wychowanków,
  4) odzieży roboczej, zgodnie z regulaminem pracy.
 1. Do obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku konserwatora i dozorcy należy:
  1) znać i przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2) brać udział w szkoleniach oraz poddawać się wymaganym egzaminom
  3) dbać o mienie przedszkola, prowadząc stały nadzór,
  4) dbać o należyty stan wszelkich urządzeń i sprzętów, będących na wyposażeniu przedszkola,
  5) niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola, o jakichkolwiek nieprawidłowościach zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci oraz osób przebywających na terenie przedszkola,
  6) podejmować doraźne działania i niezbędne środki zabezpieczające Przedszkole przed wadliwym funkcjonowaniem,
  7) współdziałać z dyrektorem przedszkola w wypełnianiu obowiązków, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  8) alarmować odpowiednie służby (policja, pogotowie, straż) oraz dyrektora Przedszkola, w przypadku zaistnienia zagrożenia.
  9) utrzymywać w czystości wyznaczone rejony oraz ogród przedszkolny.

 

Rozdział 8.

Przepisy końcowe

§31

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie dokonuje się w drodze uchwały rady pedagogicznej.

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2021 r. , dokonano zmiany statutu Miejskiego Przedszkola nr 19 im. Kubusia Puchatka, zgodnie z obowiązującym prawem , opracowano tekst ujednolicony statutu.

 

Statut wchodzi w życie z dniem: 01.09. 2021 r.

 

Traci moc dotychczasowy statut z dnia 01.12.2017 r.

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej             Teresa Herbut

 

Jelenia Góra, 01.09. 2021 r.