PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

NASZE PRZEDSZKOLE PRZYSTĄPIŁO DO SIECI

 

 

PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
 • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

W przedszkolu promującym zdrowie należy wzmacniać typowe dla tego typu placówki, korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i dzieci, warunki środowiska fizycznego i społecznego oraz identyfikować i eliminować pojawiające się nieprawidłowości.

 

STANDARDY PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

 1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

W przedszkolu promującym zdrowie ważne jest przygotowywanie dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób.

 W tym celu należy:

 • przekazywać dzieciom spójne i zrozumiałe dla nich informacje dotyczące zdrowia i zachowań z nim związanych,
 • pytać dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą, i brać je pod uwagę, • powierzać dzieciom niektóre proste zadania, zachęcać dzieci do generowania pomysłów,
 • zachęcać dzieci do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi oraz tworzyć warunki do tej współpracy.

Ważne dla praktyki aspekty promocji zdrowia

 • Koncentracja na zdrowiu jako dobrostanie i jego umacnianiu/doskonaleniu.
 • Dobre zdrowie sprzyja lepszej jakości życia, sprawnemu funkcjonowaniu, osiąganiu celów, większej wydajności w pracy i zarobkom, satysfakcji z życia.
 • Zdrowie jest środkiem (a nie celem) dla dobrego, twórczego życia.
 • Całościowe (holistyczne) podejście do zdrowia. Zakłada ono, że zdrowie jednostki ma wiele wymiarów (fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy, seksualny). Na wiele tych czynników ludzie mogą mieć wpływ.
 • Promocja zdrowia jest procesem zmian społecznych, dotyczy jednostek, grup i społeczności.
 • Obejmuje dwa wzajemnie powiązane obszary: ū działania indywidualne ludzi podejmowane w celu dokonania sprzyjających zdrowiu zmian w swoim stylu życia, ū działania zbiorowe, wspólne, członków danej społeczności dla tworzenia sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu środowiska fizycznego i społecznego.
 • Uświadamianie ludziom, że oni sami podejmują decyzje w sprawach swego zdrowia i ponoszą odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi w swoim otoczeniu.

 

Materiał opracowany na podstawie materiałów Ośrodka Rozwoju Edukacji

 1. Woynarowskiej-Sołdan i B. Woynarowskiej