Model absolwenta

 1. SFERA KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH
  Dziecko potrafi:

  • Nawiązywać kontakty z dziećmi i osobami dorosłymi
  • Podporządkować się regulaminowi
  • Pełnić role społeczne
  • Szanować prawa innych ludzi
  • Pracować w zespole.

 2. SFERA KONTAKTÓW ZE ŚWIATEM
  Dziecko potrafi:

  • Posługiwać się własnym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania
  • Ma poczucie więzi z najbliższym otoczeniem, zna nazwę miejscowości, w której mieszka, herb, legendę.

 3. SFERA EMOCJONALNA
  Dziecko potrafi:

  • Wyrażać własne uczucia, sądy, wątpliwości,
  • Wczuć się w różne role, a tym emocjonalnie się angażować,
  • Zna sposoby rozwiązywania konfliktów i odreagowania napięć.

 4. SFERA CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH
  Dziecko posiada umiejętność:

  • Samodzielne wykonywanie czynności higienicznych,
  • Samodzielne ubieranie się,
  • Samodzielne zawiązywanie obuwia, zapinania guzików.

 5. SFERA SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ
  Dziecko posiada umiejętność:

  • Swobodne wypowiadanie się,
  • Wypowiadanie się na określony temat, używanie różnych form wypowiedzi: monolog, dialog, recytacja, opis, opowiadanie,
  • Prawidłowego stosowania form fleksyjnych,
  • Rozpoznawanie i rozumienie znaków ikonograficznych ( znaki drogowe, symbole kalendarzowe),
  • Rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych, małych i wielkich oraz prostych znaków interpunkcyjnych,
  • Czytania prostych wyrazów i krótkich zdań ze zrozumieniem.

 6. SFERA SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ
  Dziecko posiada:

  • Umiejętność uczestniczenia w zabawie ruchowej,
  • Umiejętność poruszania się w różnych pozycjach: skok, marsz, bieg, przeskok, utrzymanie równowagi.

 7. SFERA UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH
  Dziecko:

  • Posiada orientację w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
  • Zna pojęcia dotyczące położenia przedmiotów, kierunku, określa wielkość przedmiotu, ciężar, pojemność, oraz czas ( krótko, długo itp.),
  • Zna figury geometryczne,
  • Zna i stosuje liczby w zakresie swoich możliwości, znaki matematyczne: ,Klasyfikuje zbiory według kilku cech,
  • Rozpoznaje barwy,
  • Potrafi ułożyć i rozwiązać proste zadanie tekstowe.

 8. SFERA UMIEJĘTNOŚCI MANUALNYCH
  Dziecko posiada umiejętności:

  • Posługiwania się narzędziami ( nożyczkami, pędzel, klej, ołówek, kredki),
  • Wykonywania rysunków dowolnych i na określony temat,
  • Rysowania postaci ludzkiej z uwzględnieniem wszystkich elementów,
  • Doprowadzania pracy do końca.

 9. SFERA WIEDZY PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNEJ
  Dziecko potrafi:

  • Określić charakterystyczne cechy pór roku,
  • Rozpoznawać i nazywać zwierzęta domowe, hodowlane i leśne,
  • Rozpoznawać warzywa i owoce,
  • Ocenić negatywne postawy wobec środowiska,
  • Rozpoznawać i nazywać surowce wtórne,
  • Zgłaszać zagrożenia dla własnego zdrowia oraz zdrowia i życia innych,
  • Wymienić i wyjaśnić podstawowe terminy dotyczące ekologii.

 10. SFERA UMIEJĘTNOŚCI MUZYCZNYCH
  Dziecko potrafi:

  • Rozpoznawać dźwięk z otoczenia,
  • Nazywać cechy dźwięków,
  • Odtwarzać piosenki i inne linie melodyczne,
  • Posługiwać się instrumentami,
  • Poruszać się zgodnie z rytmem.